نخست

زنان کوبانی 8 مارچ را چراغان کردند
زنان برای دفاع از خود در کوچه های کوبانی چراغ تفنگها را افروختند اسارت و کنیزی را با سرانگشتان خود
Read more.
به یادِ پدرِ گمشده و بی مزارم
والدینم پنج فرزند به دنیا آوردند: سه پسر و دو دختر. من فرزند بزرگ خانواده بودم. ازنسبتا آرامی داشتیم. از
Read more.
درنگِ کوتاهی پیرامونِ زندگی سیاسی حفیظ آهنگرپور
هنوز کودتای بیست و شش سرطان ۲۵۳۱ خورشیدی که جمهوری سرداری را به صحنه مبار ز دلیری بنام عبدهللا )حفیظ
Read more.
رنج های مقدس( تو خو نشکستی ، من حالا پاش پاشت می کنم )
سرباز مرا به شعبۀ استخبارات )خاد( زندان ب رد. وقتی داخ ل دفتر شدم آم ر شعبه از جا بلند
Read more.
سنبلۀ خونین
افغانستان را قلمرو استبداد نامیده اند ؛ استبدا د چندین الیه ای که در تار و پو د جامعۀ ما
Read more.
محفل یادبودِ سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی
سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی بنیانگذار و رهبر “ساما” و جبهۀ متحد ملی افغانستان در هفتم جون 4102
Read more.
روز شهدا نماد وحدت ملی و مبارزه با فراموشی
Read more.
یاد بودی از شاد روان داکتر عزیز
Read more.
بمنا سبت ۸ مارچ روز جهانی زن
Read more.
من از تو به جُز وفا ندیدم
Read more.
کوتاه سخنی پیرامون کتاب “یک باغ خاطره یک دشت مخاطره” و نویسندۀ آن
Read more.
بیست و چهار سال از شهادتِ رهبر گذشت
Read more.
پیامت بزرگ است و نامت بلند
Read more.
از کویِ عیاری تا کوره راهِ انقلاب
Read more.
نامه فرزند یک شهید
Read more.
امضای پیمان برای امنیت ما و یا خود شما !؟
Read more.