نخست

درنگِ کوتاهی پیرامونِ زندگی سیاسی حفیظ آهنگرپور
هنوز کودتای بیست و شش سرطان ۲۵۳۱ خورشیدی که جمهوری سرداری را به صحنه مبار ز دلیری بنام عبدهللا )حفیظ
بیشتر
رنج های مقدس( تو خو نشکستی ، من حالا پاش پاشت می کنم )
سرباز مرا به شعبۀ استخبارات )خاد( زندان ب رد. وقتی داخ ل دفتر شدم آم ر شعبه از جا بلند
بیشتر
سنبلۀ خونین
افغانستان را قلمرو استبداد نامیده اند ؛ استبدا د چندین الیه ای که در تار و پو د جامعۀ ما
بیشتر
محفل یادبودِ سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی
سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی بنیانگذار و رهبر “ساما” و جبهۀ متحد ملی افغانستان در هفتم جون 4102
بیشتر
روز شهدا نماد وحدت ملی و مبارزه با فراموشی
بیشتر
یاد بودی از شاد روان داکتر عزیز
بیشتر
بمنا سبت ۸ مارچ روز جهانی زن
بیشتر
من از تو به جُز وفا ندیدم
بیشتر
کوتاه سخنی پیرامون کتاب “یک باغ خاطره یک دشت مخاطره” و نویسندۀ آن
بیشتر
بیست و چهار سال از شهادتِ رهبر گذشت
بیشتر
پیامت بزرگ است و نامت بلند
بیشتر
از کویِ عیاری تا کوره راهِ انقلاب
بیشتر
نامه فرزند یک شهید
بیشتر
امضای پیمان برای امنیت ما و یا خود شما !؟
بیشتر
گزارش محفل یادبودِ شهید اشرف
بیشتر
قاب زخمی
زخون خویش خطی میکشم به سوی شفق چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم نوید فتح شبستان دهم به راهروان سرود
بیشتر