مـقالات

محفل یادبودِ سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی

سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی بنیانگذار و رهبر “ساما” و جبهۀ متحد ملی افغانستان در
هفتم جون 4102 در کشور هالند برگزار گردید.از سی سال و اندی به این طرف،هژدهم جوزا روز شهادت عبدالمجید کلکانی،همه ساله زیر نام روز شهدای ملی و انقالبی مردم افغانستان، لمان دایر در ا می گردیده است.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/Kozarish_mahfile_18_jawza_Holland.pdf