نخست

ریشه های هستی تانرا به دست خودوبه دلخواه دشمن قطع نکنید مساله ملی یکی از آن مباحث مهم جامعه شناسی است
نمونۀ شمارۀ اول و دوم دوره دوم دوره دوم     شماره   اول و دوم             سال چهارم               عقرب
نمونۀ اصلی شمارۀ سوم دوره دوم   دوره دوم     شماره سوم            سال چهارم               جدی ۱۳۶۲                      جنوری
.نمونۀ شماره چهارم و پنجم دوره دوم شماره چهارم و پنجم      دوره دوم     سال چهارم    دلو و حوت  ۱۳۶۲  مارچ
نمونه شماره ششم و هفتم شماره ششم و هفتم            دوره دوم           سال پنجم           حمل ۱۳۶۳         ۱۹۸۴ -
   شماره هشتم            دوره دوم           سال چهارم              جوزا  ۱۳۶۳    (   جون  ۱۹۸۴ . م )            درین شماره :       ۱-  
نمونۀ شمارۀ نهم و دهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شماره نهم و دهم دوره دوم سال
نمونۀ شمارۀ سیزدهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شمارۀ سیزدهم سال ششم سرطان ۱۳۶۵ (جولای ۱۹۸۷م)