نخست

تبصرۀ کوتاه : چندی پیش( هفتم دلو1385) به مناسبت هفدهمین سالروز شهادت غم انگیز زنده یاد عبدالقیوم" رهبر" ، بُرشهایی از
HAJAMASympathisanten der revolutionärenBewegung Afghanistansهواداران جنبش انقلا بی مردم افغانستان (هجاما)**************************************************گور خونین شهیدان بتو آواز دهد           آتشی را که فروزان شده
       چوکُشتی منتظر باشی که روزی کُشته خواهی شد       که  گویند قرض دنیا  را به دنیا  بایدت  پرداخت
کلکانلیک مجید آغا برچه گه تیگیشلی دوربو مقاله نینگ جوابیگه کیم اونده کلکانلیک شهید عبدالمجید نینگ کته و والا شخصیتیگه
   به ارتباط مصاحبه قادری وکشتمندبیست وسه سال داشتم که کودتای جنایت  و تاراج 7 ثور در کشورم افغانستان عزیز
   " جهان ما بیشتر بوسیله اشخاصی به تهدید مواجه استکه خیانت وجنایت راتحمل می کنند ویا برای آتش خیانتوجنایت
   بدینوسیله می خواهم دین بزرگی که قهرمان اسطوره ای افغانستان شهید عبدالمجید کلکانی ، بر فرد فرد راهیان راه آزادی
ازراست به چپ: شهید مجید وشهید عطاجان    وطن په خلکوباندی گران مجیده     ای قهرمانه گران افغان مجیده   ای ننـگیالیــه
     " ای زردشت  پاک ! همانا نشان به  پایان رسیدن هزارمین          سال تو وآغاز بدترین دوره ها این خواهد
     کشتارهزاران هم وطن بی گناه ما به دست قصابان باند " دمو کراتیک خلق " ، نشر نام های
فلسطین برق روی سر نیزه فلسطین جدال بودن با نبودفلسطین سرخ                 فلسطین زرد                                  فلسطین کبودبغلان را به تازیانه می زدندشاعر بغلانی                
وقوع کودتای ثور 1357 وبدنبال آن تجاوزسیستماتیک ولجام گسیخته ی رژیم برجان ومال  ، آزادی وحقوق مردم ، سوالات زیادی
  "هرانکه بر شمشیرظلم بوسه زند ودر خدمت جبارانوگردنکشان قرار گیرد ، خــواه ناخواه به وطن فروش وخود فروشی تن در می دهد
   شام هفدهم جوزای 1359 خورشیدی ، به مقصد انجام یک ماموریت سازمانی راهی منطقه دور تر شدم. دمادم صبح دروا
   عبدالمجید کلکانیعبدالمجید کلکانی نامیست آشنا تراز آشنا که برای دیروزیان نزدیک و اکنونیان ما غالباً در قالب اُسطورۀ شکوهمندِ
آخرین روزهای استنطاقبه  دریا مـرو گفتمت زینـهاراگرمیروی دل به توفان سپار                          (سعدی)فضای اتاق ِ تحقیق روزتا روز سرد تر شده