مـقالات

هواداران جنبش انقلا بی مردم افغانستان (هجاما)

HAJAMA
Sympathisanten der revolutionären
Bewegung Afghanistans
هواداران جنبش انقلا بی مردم افغانستان (هجاما)
**************************************************
گور خونین شهیدان بتو آواز دهد           آتشی را که فروزان شده خاموش مکن

در اوضاع مختنق کنونی غارت گران و متجاوزین در سرتاسر جهان برای رسیدن به اهداف چپاول گرانه و غیر انسانی خویش آتش جنگ های خانمانسوز و تجاوزکارانه را می افروزند وبا استعمال  انواع سلاح های مخرب روزانه صدها انسان بیگناه و آزادیخواه را بکام مرگ می فرستند و همۀ این جنایات را دربرابر چشمان متحیر بشریت زیر نام دفاع از آزادی و دموکراسی مرتکب میشوند، تو گوئی هیچ وجدان بیداری دیگر در جهان نیست و آفتاب را میتوان با انگشت پوشانید .
در کشور عزیز ما نیز جنگ تجاوزکارانه از یکسو و سلطۀ ارتجاع و رژیم وابسته که اکثریت اعضای آن خائنین به مردم و جنایتکاران جنگی اند از سوی دیگر روزتا روز بر رنجهای بیشمار مردم ما می افزایند وبر چشم شان خاک میپاشند . هم اکنون این جنایتکاران و مافیای مواد مخدر بر مسند قدرت ، رفاه و پول تکیه زده اند در حالیکه مردم قهرمان ما با هزاران مشکل دست در گریبان هستند . اعتراضات و تظاهرات معلمین و متعلمین کابل و ولایات نشاندهندۀ این واقعیت است که کارد به استخوان مردم رسیده است .
اگر مردم برای تغیر و برای بهبودی در جستجوی راه های بیرون رفت از منجلاب کنونی هستند ، بر عکس مرتجعین، عناصر تاریخزده و عقبگرا، کسانیکه دست شان به جنایت آلوده است وکسانیکه آمادۀ خدمت به دشمنان مردم اند ، مذبوحانه در تلاش اند تا حقایق را کتمان وتحریف و تاریخ را مسخ کنند .
یکی از نمونه های این عمل نادرست تصرف اداره افغان – جرمن دریکی از نوشته های ارسالی به آن  ویب سایت و اهانت به شهید مجید کلکانی ، قهرمان ملی و مردمی است . عاملین مرتجع که با این عمل ناشایست بدنامی تاریخی را نصیب خود ساختند، فکر میکردند میتوانند تاریخ معاصر ما را در برابر دیده گان بیدار هزار ها انسان شریف، وطنپرست، ملی، مترقی و آزادیخواه تحریف و مسخ کنند . این امر ناممکن و محال است .
هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان ( هجاما  ) همانطور یکه از نامش پیداست، از بدو تأسیس خود که مصادف با آغاز مقاومت ملی ومترقی و آگاهانه ای مردم ما در افغانستان است ، به هواداری این جنبش در افغانستان ودر پیشاپیش آن جبهه متحد ملی و سازمان آزادیبخش مردم افغانستان پرداخت .
هجاما از سالها بدینسو هژدهم جوزا روز شهادت شهید کلکانی را بعنوان روز شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور تجلیل مینماید . در این روز شهدای این جنبش معرفی میشوند،  از کارنامه ها، شجاعت پایداری ، استواری و فداکاری شان تجلیل به عمل میاید و با آرمان شان تجدید میثاق میشود .
هجاما همه ساله روز شهدا را با نام نامی شهید مجید می آغازد . برای اینکه او سمبول آزادیخواهی و مقامت مردم ما است . سمبول مقاومت آگاهانه ، مقاومت متکی بخود و مردم ، سمبول عدم وابستگی، وحدت ملی، همبستگی ملیت ها و عشق به آزادی ملی و دموکراسی است  او سالهای سال در نقاط مختلف افغانستان سفر و زندگی کرد و درجریان تماس نزدیک با توده های مردم ، مردم را شناخت و از آنها آموخت و مردم هم او را بعنوان مرد عمل و همراه جوانمرد خود در دل جا دادند . بعد از کودتای ثور، او که پیشبینی تجاوز عریان روس اشغالگر را به کشور میکرد ، با خستگی نا پذیری و با تمام نیروی خویش برای وحدت جنبش ملی و انقلابی دست به کار شد تا نیرو های مبارز ملی را در تمام ابعاد مبارزاتی بسیج کند .

26-03-08
در فاصلۀ کودتای ثور تا تجاوز بیشرمانه روس ، این فرزند آگاه و شجاع مردم ، قدم به قدم قضایای روزمرۀ کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه های عملی برخورد به اوضاع را طرح و از طریق پخش شبنامه ها  در اختیار مردم اش قرار داد .
تجلیل از مجید تجلیل از ارزشهای است که او در راه رسیدن به آن جانش را دلیرانه فدا کرد . این ارزشها آرزو های تاریخی مردم ما هستند و مردم ما هم اکنون برای رسیدن به آنها تلاش میکنند به همین علت هم مجید سمبول این ارزشها و آرزو ها در تاریخ حضور ممتد و متوالی دارد . شماری از این ارزشها از این قرار اند .
–         خط کشی صریح میان مردم ودشمنان مردم . او در اولین اعلامیه ساما ، مردم قهرمان افغانستان را دریک صف و امپریالیسم روس ورقبای استعماری اش ، امپریالیسم امریکا و شرکا را در صف دیگر قرار میدهد . او با درایت سیاسی اش در آن زمان از دامها و حیل دشمنان گوناگون هوشدار میدهد که مقاومت ملی و مردمی را به بیراهه خواهند کشاند که تاریخ شاهد و گواه صحت پیشبینی هایش است .
–         به محکمه کشیدن جنایتکاران وقاتلان مردم . وقتیکه طومار جنایات امین این جلاد خون آشام با لست های نام شهدای زندانی افشأ شد .(فاجعه است یا حماسه )
–         وحدت ملی است . صفوف مردم را به هم پیوستن و گستردن صف مقاومت . دشمن را به انزوا کشیدن و با جرئت و شهامت یک قهرمان جانباز ، به سربازان و صاحبمنصبان وطندوست پیام دادن است تا به صف مردم بپیوندند و سلاح شانرا بر رخ دشمنان خاک شان نشان گیرند.
(خروش رعد در پکتیا ) 
–         تأکید بر پیوند خون اقوام و ملیت های سراسر کشور است و ایستادگی در برابر شیوه های تفرقه بیانداز و حکومت کن جباران تاریخ .( جاوید باد پیوند خون اقوام وملیت های سراسر کشور )
–         ایمان بزرگ وفراموش ناشدنی اش به پیروزی مردم افغانستان و شکست متجاوزین و دشمنان مردم است .  آنگاهی که لشکر متجاوز تازه پا به کشور ما گذاشته بود ، در شبنامه روس اشغالگر در سراشیب رسوائی و تباهی ، شکست تاریخی آنها را پیشبینی کرد .
–         گسترش سنگر های مبارزاتی ( در سنگر اعتصاب ببر انقلاب خفته است )
–         عدم وابستگی و اتکأ به خود ومردم ، خط مشی مستقل ملی و دفاع از ستمکشترین طبقات و.. 
این ارزشها و آرمان های که مجید ویارانش برای رسیدن به آن جانشانرا فدا کردند آرمان های مشترک همۀ ما است . و از اینروست که هجاما با غرور و افتخار،  دفاع از شخصیت های والای شهدای راه آزادی ملی و در پیشاپیش آن شهید مجید کلکانی را وظیفه تاریخی خود دانسته ، اهانت به این شخصیت ملی و انقلابی را اهانت به جنبش ملی و انقلابی و اهانت به همۀ آزادگان میداند و این عمل نادرست و خائنانه را شدیدا تقبیح میکند .
علاوه بر این هجاما امانت شکنی این ویب سایت را شدیدا محکوم میکند .
هجاما همبستگی خود را با تمام نویسندگان ، شاعران ، شخصیت های ملی و اجتماعات سیاسی که اعتراض برحق شانرا علیه این اهانت و امانت شکنی بلند کرده اند ، اعلام میدارد . این اعتراضات واضح میسازد که وجدان بیدار ما به هیچ خفاشی حق تحریف تاریخ را که ما همه ، شاهد و بگونۀ سازندگان آن هستیم نمیدهد .
پیام ما به کارکنان ویب سایت افغان – جرمن، که با اعمال ناشایست چون اهانت به مبارزین آزادیخواهان و خیانت امانت شکنی موافق نیستند ، این است تا هرچه زودتر صف شانرا از مرتکبین این اعمال جدا سازند و در صف مردم خود قرار گیرند .
ما میدانیم که جنبش ملی و انقلابی هنوز راه سخت و دشوارگذار در پیشرو دارد و دشمنان مردم یقینا رهبران و قهرمانان این جنبش راحتی بعد از مرگ فزیکی شان بعنوان خارچشم می بینند و مذبوحانه تلاش خواهند کرد تا به این جنبش ضربت زنند . اما ما اعتقاد راسخ داریم که راهی را که شهدای بزرگ ما باخون شان رنگین ساخته اند راه رسیدن به آرمان های مردم است و مردم پیروز میشوند.°

– این اعلامیه قبلا ًدرسایت گفتمان به نشر رسیده است.