نخست

هرکس به طریقی دل ما می شکند
نوشتۀ جناب بریالی – دُربابایی ( زیرعنوان ِ ” بیائید ، جمعیت، “شورای نظار” ومسعود را بهتربشناسیم” )، را درسایت
Read more.
انگشت ها وماشه ها
   ازآن لحظه ای که  دوچشم خسته ام  کاسه های سر  ِ سوراخ سوراخ فرزندان ِ چمتله یی میهن را
Read more.
سخن بنام مجید است عاشقانه بخوان
         در حيرتم ز چرخ که آن مرد شير گير        با دست روبهان دغل شد چرا اسير
Read more.
آنها را کُشتند ومن در مرگ شان مُردم
آنها را کُشتند ومن در مرگ شان مُردَم  به من می گویند اینقدر گریه وناله برای شهیدان چه دردی را
Read more.
بياد رنجهاي مقدس ( پردۀ چهارم )
پرده چهارم خاقاني  اگر بسيچ   رفتن    داري         درره چوپياده هفت مسکن داريفرزين نتواني شدن انديشم ازآنک         در  راه  بسي سپاه
Read more.
بياد رنجهای مقدس ( تنها یک انتخاب – مقاومت )
تنها يک انتخاب : مقاومت      زندگي سراسرصحنه پيچيد? آزمايش هاست . در کشاکش اين نبردِ سهمگين ، گاهي بُرد
Read more.
بیاد رنجهای مقدس ( تلکِ تورن غلام غوث)
تلکِ تورن غلام غوث ازواقعۀ گرفتاری ام ( دهم اسد 1360) حدود دوماه میگذشت. زخم های بدنم الچق بسته بود
Read more.
شاید من صبر ِ ایوبی داشتم
شاید، من صَبر ایوبی داشتم مقاومت غرورانگیز مردم ما در برابرلشکرکشی روسهای رهزن وهمدستان وطنی آنها ، روز تا روزابعاد
Read more.
. . .و دریای خون او را با خود برد
  . . . و دریای ِخون اورا با خود بُرد        از روز ِخونین” هفدهم سنبله” 1361 حدود یک ماه میگذشت.
Read more.
عقابی دردامنه خورشید
    ملنگ عمار       عقابی در دامنه خورشید یادنامه قهرمانان ناشاد را با چه می توان نوشت.
Read more.
ریشه های هستی تانرابه دست خود وبه دلخواه دشمن قطع نکنید
ریشه های هستی تانرا به دست خودوبه دلخواه دشمن قطع نکنید   مساله ملی یکی از آن مباحث مهم جامعه
Read more.
دوره دوم شماره اول و دوم
نمونۀ شمارۀ اول و دوم دوره دوم دوره دوم     شماره   اول و دوم             سال چهارم               عقرب
Read more.
دوره دوم شماره سوم
نمونۀ اصلی شمارۀ سوم دوره دوم     دوره دوم     شماره سوم            سال چهارم               جدی ۱۳۶۲
Read more.
دوره دوم شماره چهارم و پنجم
.نمونۀ شماره چهارم و پنجم دوره دوم شماره چهارم و پنجم      دوره دوم     سال چهارم    دلو و حوت  ۱۳۶۲  مارچ
Read more.
دوره دوم شماره ششم و هفتم
نمونه شماره ششم و هفتم شماره ششم و هفتم            دوره دوم           سال پنجم           حمل ۱۳۶۳         ۱۹۸۴ –
Read more.
دوره دوم شماره هشتم
     شماره هشتم            دوره دوم           سال چهارم              جوزا  ۱۳۶۳    (   جون  ۱۹۸۴ . م )             درین
Read more.