نخست

بياد رنجهای مقدس ( تنها یک انتخاب – مقاومت )
تنها يک انتخاب : مقاومت      زندگي سراسرصحنه پيچيد? آزمايش هاست . در کشاکش اين نبردِ سهمگين ، گاهي بُرد
بیشتر
بیاد رنجهای مقدس ( تلکِ تورن غلام غوث)
تلکِ تورن غلام غوث ازواقعۀ گرفتاری ام ( دهم اسد 1360) حدود دوماه میگذشت. زخم های بدنم الچق بسته بود
بیشتر
شاید من صبر ِ ایوبی داشتم
شاید، من صَبر ایوبی داشتم مقاومت غرورانگیز مردم ما در برابرلشکرکشی روسهای رهزن وهمدستان وطنی آنها ، روز تا روزابعاد
بیشتر
. . .و دریای خون او را با خود برد
  . . . و دریای ِخون اورا با خود بُرد        از روز ِخونین” هفدهم سنبله” 1361 حدود یک ماه میگذشت.
بیشتر
عقابی دردامنه خورشید
    ملنگ عمار       عقابی در دامنه خورشید یادنامه قهرمانان ناشاد را با چه می توان نوشت.
بیشتر
ریشه های هستی تانرابه دست خود وبه دلخواه دشمن قطع نکنید
ریشه های هستی تانرا به دست خودوبه دلخواه دشمن قطع نکنید   مساله ملی یکی از آن مباحث مهم جامعه
بیشتر
دوره دوم شماره اول و دوم
نمونۀ شمارۀ اول و دوم دوره دوم دوره دوم     شماره   اول و دوم             سال چهارم               عقرب
بیشتر
دوره دوم شماره سوم
نمونۀ اصلی شمارۀ سوم دوره دوم     دوره دوم     شماره سوم            سال چهارم               جدی ۱۳۶۲
بیشتر
دوره دوم شماره چهارم و پنجم
.نمونۀ شماره چهارم و پنجم دوره دوم شماره چهارم و پنجم      دوره دوم     سال چهارم    دلو و حوت  ۱۳۶۲  مارچ
بیشتر
دوره دوم شماره ششم و هفتم
نمونه شماره ششم و هفتم شماره ششم و هفتم            دوره دوم           سال پنجم           حمل ۱۳۶۳         ۱۹۸۴ –
بیشتر
دوره دوم شماره هشتم
     شماره هشتم            دوره دوم           سال چهارم              جوزا  ۱۳۶۳    (   جون  ۱۹۸۴ . م )             درین
بیشتر
دوره دوم شماره نهم و دهم
نمونۀ شمارۀ نهم و دهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شماره نهم و دهم دوره دوم سال
بیشتر
دوره دوم شمارۀ سیزدهم
نمونۀ شمارۀ سیزدهم ندای آزادی ارگان نشراتی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان شمارۀ سیزدهم سال ششم سرطان ۱۳۶۵ (جولای ۱۹۸۷م)  
بیشتر