مـقالات,  مطالب تازه

رنج‌های مقدس در آیینۀ پذیرش خوانندگان

عدهای از خوانندگان احساس و نظریاتِ شان را پیرامونِ شکل و  » رنجهای مقدس « پس از چاپ و نشرِ جلدِ اولِ کتاب به من جرأت داد تا  »رنجهای مقدس« استقبال و ابرازِ نظرِخوانندگان از  ، محتوی کتاب با من در میان گذاشتند .بررسی بخشی از دیدگاههای آنها را با شما شریک بسازم .امید وارم این بخش آغازی باشد برای نوشتنِ جلدِ دوم.

https://www.rahrawan.com/dari/wp-content/uploads/2016/03/Ranghhai-moqadas-az-nigahe-khan.pdf