مـقالات

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

روشنفکری ما محصول جھل ِخانه زاد است.جھلی که در ھر نوع تفکر و روزمرگی ھای
ما،بطریق آشکار و پنھان خود را نشان می دھد.جھلی که مانند جغد،انرژی ھای پاشان
مان را ميبلعد.روشنفکر یعنی کسی که در قلمرو تاریکی،بطرز روشن فکر می کند و
فکرکردن خود را در حوزۀ نوشتار و عمل تثبيت می کند.روشنفکر یعنی کسی که برای
آزادی و عدالت می رزمد و حقيقت را رو در روی قدرت بزبان می آورد.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/panj_moshkel.pdf