مـقالات

شهید شهر آزادی

آگاه ، انق”بی و ميھندوست افغانستان بود که ِ عمر عزيزش را وقف ِ زنده ياد محمد عارف مجيدی يکی از روشنفکران

مجيدی در سال ١٣٢٢ شمسی در قريه کاريز خواجه عمری و4يت غزنی ديده به جھان گشود. پدرش ميرزا عبدالمجيد

مبارزۀ آشتی ناپذير برضد ارتجاع ، استعمار و انواع بی عدالتی نمود و اندرين راه جانش را از دست داد.

خان ، ِ شخص کاردان ، مردم دار و قلم بدست بود.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/shahid_shahre_azadi.pdf