اشــعار

زنان کوبانی 8 مارچ را چراغان کردند

زنان برای دفاع از خود
در کوچه های کوبانی چراغ تفنگها را افروختند
اسارت و کنیزی را با سرانگشتان خود سوختند
گاهی

https://www.rahrawan.com/images/pdf/zanane-kobani.pdf