مـقالات,  مطالب تازه

درنگِ کوتاهی پیرامونِ زندگی سیاسی حفیظ آهنگرپور

هنوز کودتای بیست و شش سرطان ۲۵۳۱ خورشیدی که جمهوری سرداری را به صحنه
مبار ز دلیری بنام عبدهللا )حفیظ آهنگرپور( که بیستمین بهار آورد، به پیروزی نرسیده بود.
عمرش را می گذشتاند ، زندگی عادی اش را از دست داد و به زندگی مخفی روی آورد.
https://www.rahrawan.com/images/pdf/ahangar_por.pdf