اشــعار

بر گرد مسافر . . .

 

 

 

بر گرد مسافر . . .

ای آرزوی رفته به کو ی فسا نه ها
ای شاهوار گم   شده  اندر خرابه  ها

پرسیدم و تپید  م و در خود  فرو شدم
رفتم به کوچه  های  حصیر گما نه ها

گفتم  اگر پرنده ی جانت  رها  شو  د
از تنگنا ی  بنده گی و دام  و دانه  ها

بگذشت روز وماه من و سالها ی عمر
باشد هنو ز  بار فرا قت  به  شانه  ها

چشمم  به راه  مانده و پیکی  نمی رسد
از یک جها  ن  سبز و خروش جوانه ها

ای رفته در  کجایی که  یکبا ر  بنگر ی
بر آه  بی  صدا ی گلو  ی  زما نه   ها

بگرد  ای  مسافر دیر آشنا  بس   است
باشد در انتظار قدو  م   تو  خا نه   ها.

                        ماه جون 2008