اشــعار

نور شراب

                

 

               از :  ش . آهنگر
                                     برگزیده از مجموعه شعری
                                                ”  نه !… این  بهار  نیست !.. “

              نور شراب

دیو سیاه شب چو پر قیرگون خویش
گسترده  بر فراز شبستان  زندگی
گردون  به  زیر سایۀ  این غول سهمگین
بگرفته  رنگ تیره ای  دوران بندگی
بر تارکش نه مهر و نه ماه  و نه زهره ای
نه رقص شعله ای ، نه  فریبا  ستاره ای
نه  ساقیی که جام  لبالب  دهد  به کس
میخانه  گشته  لانۀ  از یاد  رفته ای
جام همه  تهی زمی ناب شد  نگر
ساز طرب چو  داعیۀ  خواب شد  نگر
میخاره گان به مسجد  و بتخانه  رو کنند
یکسر دعا  و سجده  به پای عدو کنند
نه فکر یار و میکده وعشق آتشین
اکنون دگر بهشت برین آرزو کنند.
در َنصّ باده نوشی و در شرع عاشقی 
معبود یار و باده و میخانه معبد است
بد نام می نخورده  و عشاق  پله بین
گه   بت پرست  گردد و گه  پای  بند  دین
گر زاهدی بر او نگرد  میگسار نیست
محو  خیال بوده  و در فکر یار  نیست
این رسم  عاشقی نبود  ای ستمگران
کز یار بگذری و گذاریش  به  دیگران
مستان  روزگار به  آئین  پاک  خویش
جان میدهند و جام به زاهد نمی دهند

در شام تار و نور مه  و  روشنیی  مهر              
می  میخورند و گاه به  مسجد نمی روند
امشب که  نور  نیست دو چندان خوریم می
با نغمه های دلکش  و با ناله های  نی
” ساقی  به  نور  باده  بر افروز جام  ما “
 “مطرب بگو که  کار جهان شد به  کام  ما ”
” مادر پیاله عکس  رخ  یار دیده  ایم “
” ای بی خبر ز لذت  شرب  مدام  ما ” *
__________________
*چارمصراع داخل گیومه از لسان الغیب حافظ شیرازی است.