اشــعار

پیک عمل

 

                پیک عمل

هرگز  دل  دیوانه  ی ما  شاد  نگردید
وز قید  بلا  یک  نفس  آزاد   نگر دید

هر قدر که در کوی وفا رفت و گذرکرد
جز خسته تر و نادم  و نا شا د نگردید

عمری سپری شد به هوای “من وما” لیک
افسو س  کزان ، بیشه یی  آبا د نگردید

چون پیک عمل  گام نزد  جانب  مقصو د
آهنگ  جرس  ،  همره  فر یا د  نگرد ید

آهی که نشد موج و نه از سینه بدر رفت
شوری  به  دل  قافله  یا  با د   نگر د ید

نسلی که برفت   تا نه  رود آب رخ   ما
صد حیف که  در انجمنی  یا د  نگر د ید

هر چند شنیدم  سخن  عشق و وفا لیک ،
دید م  که  کسی  همسر  فر ها د نگرد ید .

پیکارپامیر – تورنتو