اشــعار

باز بهار میرسد

 

                              باز بهار میرسد

باز بهار میرسد ، شور دوار میرسد
لاله به آستان باغ، به صد هزارمیرسد

                       ز بیشه های این وطن، زکوهسار وزین دمن 
                       پیام  نور زنده گی  ، چو شهسوا ر  میر  سد

رنگ بهار و بوی خوش ، زیب دیار ما شود
گرچه کنون صفیر غم ، ز هر کنار میر  سد

                       بلای خشم و خون رود ، قیامت جنون رود
                       گل به چمن ، سمن شود، مژده به یار میرسد

مرغ سحر فغان مکن، شکایت ازخزان مکن
بگوش برگ برگ  گل، شور (هزار) میر سد

                       شاهد صلح و عافیت ، خنده  کند به عاقبت
                      نخل مراد بی کسان ، به برگ و بار میر سد.

پیکار پامیر – تورنتو