اشــعار

یک آسمان آزادی

Lema.f@live.nl
تقدیم  به مردم فلسطین

 
یک آسمان آزادی
مادر !
غزه گک را در بغل بگیر
که هنوز هم گرگ قدیمی می دَوَد
خواهر!
چادرت را بروی غزه بیانداز
که چشم های یوریشلم بشرمد
پرنده جان !
من برایت یک آسمان آرامی
و یک آسمان آزادی
میدهم
بالای موهای خونالود فلسطین بپاش
دریا!
سنگهای وجدان را بالا کن
تا که تلاطم خون اطفال ایستاده شود
من
پوست زخمی غزه را احساس میکنم
هر روز دوباره دیروز می شود
همیشه یک قصه تکرار می شود
الفاظ من کمبود می کند
تا بگویم که چقدر نفرت دارم
آیا کدام وقتی یک جرقه می درخشد ؟
که شیشۀ درد را بشکند
 باز هم آیا بروی ماین ها یهودی میگردم؟
خونی که تقاضای آرامی دارد
آیا یک روزی خواهد آمد
که من از این خواب آتشفشانی بیدار شوم؟
یا چیغ ها یی که در سر من باقی می مانند
برای زاغ های لوده  عادی است ؟
شما از خود نمی پرسید
که شما زندگی می کنید یا زندگی شما را  می کند ؟
ویا با چشم بند دروغی چشم تانرا می پوشانید
با یک احساس ساختگی می پرید
حالا درسطل غزه اشکی نیست
بلکه سطل غزه در حوض خون غرق شده
شعر تراژیک غزه
تکرار الفبای مرگ است
شروع ِ آخر نزیک شده میرود
شعر من یک بهشت کوچک است
برای کودکان بی تابوت فلسطین
شعر من یک جهنم  بزرگ است
برای جنایکاران یوریشلم

 
لیمه فرهود
 

Een hemel van vrijheid

Moeder!

Neem GAZA in je armen

Want de oude wolf rent nog

Zuster!

Gooi je sjaal over het gezicht van GAZA

Zodat de ogen van JERUZALEM zich vullen met schaamte

Lief vogeltje !

Ik geef je een hemel van vrede

En een hemel van vrijheid mee

Strooi het over de bloederige haren van PALESTINA

Zee!

Zet de stenen van het GEWETEN op

Zodat de storm van kinderbloed  STOPT

Ik voel aan de gewonde huid van GAZA

Elke dag is het weer gister

Altijd weer hetzelfde verhaal

Woorden komen mij tekort,

Om te zeggen hoe erg ik baal

zal er ooit een straal gaan schijnen?

die het glas van pijn verbreekt,

Of blijf ik telkens lopen op  Joodse mijnen?

Het bloed dat om vrede smeekt.

Zal er ooit een dag gaan komen

Dat ik ontwaak uit deze vurige droom?

Of blijft het schreeuwen in mijn hoofd

Voor alle domme kraaien doodgewoon?

Zal jij je ooit afvragen waarom jij

Niet leeft maar word geleefd?

Of blijf je de blinddoek van de leugen dragen

Met een fake gevoel dat je toch zweeft?

Het is niet meer de traan in de emmer van GAZA,

Maar de emmer van GAZA  is verzonken in een bloedbad

Er is geen tragedies gedicht in GAZA,

Maar GAZA in de herhaling van het doden ABC

Het begin van het einde,

Komt steeds naderbij

Mijn gedicht is het kleine paradijs

Voor Palestijnse kinderen zonder doodskistjes

Mijn gedicht is een grote hel

Voor de JERUZELEMSE misdadigers

 

Lema Farhoed

Haag / Nederland

19/01/2009


 

Salaam everyone,

If you are interested in my poems,

You can check  www.ariaye.com on the page of poets.

Lema