اشــعار

نشان تهمت

 

 

 

                                   نشان تهمت

بیا بیا که  ببینی  چگونه  آب شد م
به دشت بیکسی آیینه یا سراب شد م

                           حدوث رنج چها  کرد و اشک  ما چه فز و د
                           ز  سوز آتش غم   بار  ها   کبا  ب   شد  م

بیا بیا  که  ببینی  توای پرنده ی دور
گهی چو قطره چکید م ، گهی حباب شدم

                          به  روز   گار سیاهی   پرست  خیر ه   نگر
                         نشان  تیر  پر از  کینه  بی  حسا  ب   شد  م

به فصل رنگ  امید  و به نو  بهار خیال
فنای  صاعقه  یا  آتش  شها  ب  شد  م

                          دریغ  و درد  که در لحظه های  بز م  و سرود
                          چه  زود  خسته  شد م  یا چسان  خراب  شد  م

به سر فتاد خم و شیشه ها شکست ، مگر
نشان   تهمت  تمهید  ”  ناصواب ”  شد  م

                            بیا بیا  که  ببینی  تو ای   همای   بلند
                           که من  چگونه  زهجر تو در عذ اب  شدم .

                                         پیکارپامیر- تورنتو    ماه جون 2008