اشــعار

اهداء به جنبش مقاومت مردم افغانستان

اهداء به جنبش مقاومت مردم افغانستان و به
یادبود سمبول مبارزه و مقاومت
عبدالمجید ” کلکانی”

 


 

مرثیه برای آزادی

از خـــاک هـــای نـــرم
گـــــــــــــذر کـــرده بــود
گــردآلــود

دردآلــود
از لـــــرزش زمیـــــــن.

از امـــــتــــداد سالـــــــیان
کـــــوه قــــد می کشید
در گــــذرگـــاهـــش از غــــــرور

و دشــتهـــا بــیــتــاب بــودنــد
در انـــتـــظــــار فـــتــــح.

دردا
کــــــه صبــــح کاذب
زیــــر ریـــــش سیــــاه شـــب
و گـــزمـــه گــــان با دشنـه هـــای زهـــرآگــــیـن
آزادی را مـــرگ فـــجیــعــی بـــخـــشیــدنـــد
وپـــــــــیــکر آزادی را
بــــرهـــنـــــــــــــــه
در تـــــــــابـــــوت ســــرد یــأس.

*****

مــــردمــــان کــــــــوه
مــــردمـــان دشـــــــت
ایـــستـــــادنـــــــــــــــد
صــــامـــــــــــت
چــــون تــنــدیــسهـــــای سنـــــــــــــگـــی
در ســــــایــــــه ی تـــــــــردیــــــد
مــــضـطـــــرب از واقــعــــــــیـــــت ســــرد یــــأس.

کـــــــــــــــــــــوهــــــــــــی از انـــــــــــــــــدوه
در سیــــــنــــه ی کـــــوچــــــک کــــــــــــودکــان
عـــــصیـــــــــــــــــــــــــــان دارد.

آفـــــتــــــــــــــــاب
پـــــیــــوستـــــه ورق مــــــی زنــــــــــــــــد
در یــــــــــــاد داشــــــتـــــنـــــامۀ تـــــاریــــــخ

نجیب ثاقب     تورنتوــ کانادا