اشــعار

دردهـجــــــــرا ن

 

 سـوخـتـم من خا لـقـا! ازدرد هـجــرا ن سـوخـتـم
از فرا ق خا ک پا کــم، مُـلـک افـغـا ن سـوخـتـم
سوخـتـن بهتـربـودازشـــا دی ام درمُـلـک کـُـفـر
گـربظاهــرخـرمـم، لـیک ازدل وجـان سـوخـتــم
مـرگ با دا،آ نکــه دردل، نـیـسـتـش حُـب وطـن
در د یـا رغـیــر،مـن ازیـا د جــا نـا ن سـوخـتــم
تا بکی مُـلکـم بـد یـنـســا ن،زیرظـلـم ظـا لـمـا ن
ازجـفـای ظـا لـمـا ن و جـــوردورا ن ســوخـتــم

*۸٢*
نا مسـلـمــا نا ن جـا نی، بـا شـعـا رحـفــظ د یــن
کــردویـران کـشـورم، کـزد یـن ایـشا ن سوخـتـم
حرص دالـر، بـرد دیـن احـمـدی، ازیــا د شــا ن
ا زجنا یت هـا ی شا گـردا ن شـیـطـا ن سوخـتـم
آ هــوان مـیهـنــم رم کــرده انــد، درهــرطــرف
مـن بـیـا د نــرگــس چـشـم غــــزالا ن سـوخـتــم
سوخت کا بل، هم هرات وبــا میــان وقـنـدهــا ر
لالــه سـان داغـم بـدل،زشـک یتـیـمان سـوخـتــم
حـیـدری صبـرخــدا کـن،عا قـبـت وصلی رســد
تا نگــوئی دیـگـرش، کـزهـجـریـاران سـوخـتــم

 پوهنوال اسدالله حیدری ۲۴ می  ۲۰۰۵ ، سد نی