اشــعار

شـشــم جـــــدی

شـش جـدی شد بـرادر ملک ما کا فـر گرفت
اززمیـن وآسـمـان بــاران آ تـش سـرگـرفـت
یک لعـیـن راهـی دوزخ شـد ولی جــای ورا
  جــا نـی ِ بـد تـرازاو،یک خا ئن د یگرگـرف  
ببـرک آمـد ازشـمال با طمطـراق بی شمــار
درخیا نـت شـد سـرآمد،لعـنت داور گــرفـت
از جنایت های خلـق وپـرچـم این دونا خلـف
ملک ما ویران شد وآتش به خرمن درگـرفت
شد به ملیونها شهـید ازدست نوکـرهای روس
سیل هجرت هرطرف،ازمیهن وکشـورگرفت
کورخواندش”بـِرْژنف”بـا دار بیـد یـنـان دون
مُلک شـیـران راچنیـن آسان سـرتا سرگـرفت
داد تـا وان تـجـا وز را بـه میهــن آنچـنـا نکـه
شوروی شد تجـزیه،عبرت جهان ازسرگرفت
جان من آخـربد یدی خـون مظلـومـان چســان
دامـن نـاپـا ک بـبـرک را به ذ لـت درگـرفـت
“حیـدری”دارد امیـد ازخـا لـق کـون ومکا ن
شاه شجـاعان کـنـونی،راه پیـشـا ن برگـرفـت

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
هفتم جدی١٣٨٦ مطابق ٢۸،دیسمبر ٢٠٠٧،سد نی،آسترالیا