اشــعار

دوبیتی های انـتحــا ری

درین پایان احساس بهـــــاری
درین رسم گذشت جشن یاری
بده تا مهرگـــان  همــدلـی ها
هوس را انفجار انتحــــــاری
          * * *                                                            
وطن پهنای شور دسته جمعی
وطن اوج غرور دسته جمعی
بــــرای ملت وابسته ی  مــا
وطن یعنی که گور دسته جمعی
          * * *                                                          
سر راهم سیاهی در کمیــن است
خطر از چارسو فرش زمین است
خــدایا دست ما و دامـــــن تو
اگــــرچه مار ها در آستین است
          * * *                                                       
همه فـــریاد و  واویلا و زاری
پیاپی صحنه های سوگــــواری
شده در سنگر صبح دروغــین
وطن بازیچه ی مشت مداری
          * * *
سفر گشته به گردن بار    یاران
شب است و جاده ناهموار یاران
میان  تونل  وحشت  گرفته
دهانش را گشــــاده  مار   یاران

نورالله وثوق  بیستم جون   2008 جرمنی