اشــعار

یکی بو د یکی نبود

 

یکی بو د یکی نبود

آن یکـی  دو تا  نبود
هرچه بود ازما  نبود
سینه ها پُر از  نبرد
شیمه ها لیلا  نبود
فاژه ها بودجا به جا
واژه ها  در جا  نبود
صدبلا هـرجا که بود
سی صدا یکجا نبود
زمزمه  از خود  جدا
قطـره ها  دریا  نبود
حنجــره  با  پنجــره
در گلـو   بلـوا   نبود
چشم بنگی با  دعا
گریه  بر گنـگا   نبود
تا یکی پشتش کبود
سوته بی حلوا  نبود
از خرد   خـالی  ترین
تن ،تنش ، تنها  نبود
جنگِ جیبـها جنگـلی
چنگ و لب چارتا نبود
کرگدن هرسو  بسی
نسـترن   پـیدا    نبود
نی تلاطـم نی سخن
در غـزل   غوغا   نبود
تک  نوازی   تک  رَوی
وزن   کلکها   وا  نبود
گفتمان  یا غال مغال
پُرسُمان   خوانا  نبود

با سفر  بودی  مگر
در قدم ها  پا   نبود

یکی بودیکی نبود
زیر آسمــان  کبود
فاژه ها بود یا نبود
واژه هادرمان نبود

                                محمدشاه فرهود
                                    می 2009