اشــعار

درد ا و دریغا که جهان تیره و تار است

 

دردا و دریغا که جهان  تیره  و تار  است
بر دیده ی ما گلبن  وارسته چو خاراست
دانا همه جا  غمزد ه وخسته و زار است
هرجا ز سر شکوه روی ، خانه  ماراست
                                  آن  سر که  بود صاحب اند یشه ،  به داراست .
هشدار که بر دست عدو  تیغ بران است
آهسته  سخن گو که  سر سفله گرانست
آنجا  چقدر  دبدبه ی خیر ه  سران است
آتش زند آن خانه که فر زانه دران است
                                 این  دور نگون  باد  که  دو را ن  حما ر  است .
از میهن غمدید ه  و این   مردم غمنا   ک
یارب ! چه بگویم که چه افتاده درین خاک
مردم شده  آواره  و گریا ن  و یخن چا ک
خون موج زند  در بن هر شاخه و هرتاک
                                 دلها  همه  افسرده  و  خو نین  و فگا ر  است  .
بر  کشور ما  لشکر  بیگانه  دما  د    م
از با م و  هو  ا ریخته اندر همه  جا  بم
آگنده   ز  فریاد   بود  سینه  ی     آد  م
هیهات ! که  بیگا نه  پرستا ن نبود   کم
                                هشیار !   که این طا یفه  هر جا به  هزا ر است .
جاهل شده  آوازه  گر  و صاحب و سرور
در باغ  خزان  دیده  زغن گشته  سخنو ر
روبه  شده   در جنگل   تو فانزده  دا و ر
در  غیبت  غمگستر  شیر ا ن    تنا  و  ر
                                ننگست  چنین   زنده گی  و  مرگ  به  کار است .
آزاده گی  خلق   به   بیگا نه    فرو شند
وحشی  صفتا ن   بر سر  آزاده  خروشند
خون  دل  این  مرد  م  بیچا ر ه  بنو شند
با خیل ستمباره ی  خود  کا مه  بجو شند
                                 گویند  که    این   موهبت  ابر    بها ر      است   .

 پیکارپامیر