اشــعار

شاعر امروز

 

من شاعرم ،
من شاعرم ، نه آنکه ز ” سودای چشم یار”
وز ” زلف”  تابدار سمن بوی ” مه جبین “
وز باده و سبو
وز ساقی و پیاله و  آن ” بوسه های گرم ”
سازم سرود شعرتر و نغمه های ناب  .
                                          +++
من شاعرم ،
من شاعرم  ، نه آنکه به بال ” خیال خویش
خواهم روم  به سوی سپهر ترانه ها
وانجا ،
دران سپهر ،
با اختران  گرم جبین  گفت و گو کنم .
                                        +++
من شاعرم ،
نه آنکه  به هر گلشن نیاز
در پای هر گلی بخرامم ز روی آز 
باشم ترانه ساز .
                                       +++
آری ،
من شاعرم که قلب حزینم چو لاله یی
خونین و داغدار و جفا دیده بود و هست
هردم که اشک شعر من افتد به برزنی
روید ازان  لاله احساس درد ها
خواند حدیث شور رهایی  و فتح باب  
بر گوش موجه های  نسیم  بهار و باد .
                                        +++
من شاعرم که شعر  شرر بارمن چونور
تابشگری چو مهر به کاشانه ها کند
چون شعله های گرم . . .
آری. . . !
من شاعرم . . .

پیکار پامیر  جنوری 2008