اشــعار

موهبت

 

ای صلح و صداقت تو کجا یی که نیایی
بنگر که کند در همه جا فتنه  خدا  یی

                          رفتی و نگفتی چه  کند  منتظرا  نت
                          با  دیو  فریبند ی   گفتا ر  ریا  یی

لافست و گزافست و دروغست وفریبست
این درد تما مست  و  ولی نیست  دوا  یی

                        ای موهبت رفته  به  اما  ن  تسا  هل
                        آزرده تنا  ن   شاد  شو ند  گر توبیایی

تا رخ به نقابی ،  کف  دستا  ن  ستمگر
از خون ضعیفا ن  همه گردیده   حنا یی

                       شامست و ظلامست  و فضا  تیره زبیداد
                      ایکا ش شوی ماه   و به  آفاق   برا  یی

          فر یاد  زنان  دیده  به راه    تو  نهاد ه
          (پیکار) تو دیریست  که  تا دیده گشایی!

پیکار پامیر   جنوری 2008