اشــعار

طالب نامه ( طنز سياسی)

روزی ، روز گاری که   منظومه طالب نامه سروده شد ، از سوی وطنداران ، با استقبالی گرم مواجه شد . امروز پس از سالها ، که خبر تهاجم طالبان به زندان قندهار ، آبروی نداشته کرسی نشينان کابل را برباد داد ، ديدم هنوز هم کارها همه در دست طالب است ،  ازينرو نظم انتقادی طالبنامه هم هنوز تازه است و خواندنی . بار ديگر اين شعر را ، بدون تغيير و  تعديل باهم ميخوانيم :

 

طا لب نامه

در   ملک ما ،  سپاهی  و سركار ،  طالب   است

قند  و قروت  ،   شـــــمله  ودستار  طالب  است !

تنبان  سر حــــــــــــــدی   چو  بود   پرچم   وطن

بقال   پشت كـــــــــــوچه   و عطار    طالب است

القاعده  ،  كـــــــــرزي  وملا عمــــر   يكی  ست!

انجوی   گرگ   تا  ســــــــگ دربار  طالب   است

صلح  و  صفا  چو  جــــــــن  و  پری    ناپديد شد

آي  ساف  جای خود ، همه  اغيار ،   طالب است !

اين  ريش و پشم    فخـــــــــــريه  قندهار   نيست

زير  زميـن  ارگ  به  خـــــروار    طالب  است !

اسلام  چـرس وبنگ  چــــــــــو  گيتی نو رد   شد

تصــــوير پشت قــطی عطــار ، طـــالب است !

بــرنــامه هــای بــی . بــی. سی ، فــرياد ميزند :

تــونی بلير و بــوش جـهان خوار ، طالب است !

کمباور کابلی