مقالات

قطعنامۀ سومین کنگرۀ مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان
مطابق به اساسنامه مصوب اکتوبر 8102 و در مطابقت با حکم بند اول مادۀ 01 ، کنگرۀ مجمع هر سه
Read more.
مجید، پدیدۀ بی تکرار تاریخ
از قلم شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سلطان سالار عزیزپور نبشته ای را خواندم با عنوان نویسندۀ این مقاله زنده
Read more.
نسخه الکترونیک جلد دوم رنج های مقدس
اگر قادر به دریافت نسخه چاپ شده ی این کتاب نیستید شما می توانید کتاب رنج های مقدس را به
Read more.
رویین یار، فرزندِ فرزانۀ مردم
حمل سال ۱۳۶۱ خورشیدی را بیاد می آورم. طبقۀ سوم کوته قلفی های بلاک سوم آنقدر مُزد ح م بود
Read more.
مشکلات کمبود آب در شهر کابل
اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان
Read more.
تسلیت نامۀ وبسایت رهروان
۲۷ اپریل ۲۰۱۶  ستارۀ تابناک دیگری در دل آسمان غم آلود وطن فرو خفت. در ۲۱ اپریل امسال، قلب امین
Read more.
رنج‌های مقدس در آیینۀ پذیرش خوانندگان
عدهای از خوانندگان احساس و نظریاتِ شان را پیرامونِ شکل و  » رنجهای مقدس « پس از چاپ و نشرِ
Read more.
عبدالقیوم رهبر ، چلچراغِ علم و فضیلت
تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء . . . انسان خود آگاهی است. او از خویشتن و از واقعیت
Read more.
چاپ کتاب “رنج های مُقدس” به منتظران مبارک باد!
آنچه در سلول‌های مرگ آفرینِ ریاست‌های چندین‌گانه خاد، ریاستِ امور تحقیق، زندان پلچرخی و در زندانهای ولایات بر اولادِ وطن
Read more.
دعوتنامه – به مناسبت بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور
کشور عزیز ما و مردم زحمتکش و ستمدیدۀ آن بیش از سه و نیم دهه است در محراق مناقشات و
Read more.
فرشتۀ نگهبانِ ما را کشتند- به مناسبتِ روزِ پدر
وقتی داخ ل صن ف درسی شدم شاگردانم به رس م معمول به پا خاستند. شتابناک همه را از نظر
Read more.
شهید راه آزادی و انسانیت محمد اشرف خالقی
به یاد برادر گمشده وبی مزارم هرشب ستاره ای به زمین میکشند و باز – این آسمان غمزده غرق ستاره
Read more.
به یادِ پدرِ گمشده و بی مزارم
والدینم پنج فرزند به دنیا آوردند: سه پسر و دو دختر. من فرزند بزرگ خانواده بودم. ازنسبتا آرامی داشتیم. از
Read more.
درنگِ کوتاهی پیرامونِ زندگی سیاسی حفیظ آهنگرپور
هنوز کودتای بیست و شش سرطان ۲۵۳۱ خورشیدی که جمهوری سرداری را به صحنه مبار ز دلیری بنام عبدهللا )حفیظ
Read more.
رنج های مقدس( تو خو نشکستی ، من حالا پاش پاشت می کنم )
سرباز مرا به شعبۀ استخبارات )خاد( زندان ب رد. وقتی داخ ل دفتر شدم آم ر شعبه از جا بلند
Read more.
سنبلۀ خونین
افغانستان را قلمرو استبداد نامیده اند ؛ استبدا د چندین الیه ای که در تار و پو د جامعۀ ما
Read more.