مقالات

رویین یار، فرزندِ فرزانۀ مردم
حمل سال ۱۳۶۱ خورشیدی را بیاد می آورم. طبقۀ سوم کوته قلفی های بلاک سوم آنقدر مُزد ح م بود
بیشتر
مشکلات کمبود آب در شهر کابل
اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان اهمیت احیای کاریز ها در افغانستان
بیشتر
تسلیت نامۀ وبسایت رهروان
۲۷ اپریل ۲۰۱۶  ستارۀ تابناک دیگری در دل آسمان غم آلود وطن فرو خفت. در ۲۱ اپریل امسال، قلب امین
بیشتر
رنج‌های مقدس در آیینۀ پذیرش خوانندگان
عدهای از خوانندگان احساس و نظریاتِ شان را پیرامونِ شکل و  » رنجهای مقدس « پس از چاپ و نشرِ
بیشتر
عبدالقیوم رهبر ، چلچراغِ علم و فضیلت
تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء . . . انسان خود آگاهی است. او از خویشتن و از واقعیت
بیشتر
چاپ کتاب “رنج های مُقدس” به منتظران مبارک باد!
آنچه در سلول‌های مرگ آفرینِ ریاست‌های چندین‌گانه خاد، ریاستِ امور تحقیق، زندان پلچرخی و در زندانهای ولایات بر اولادِ وطن
بیشتر
دعوتنامه – به مناسبت بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور
کشور عزیز ما و مردم زحمتکش و ستمدیدۀ آن بیش از سه و نیم دهه است در محراق مناقشات و
بیشتر
فرشتۀ نگهبانِ ما را کشتند- به مناسبتِ روزِ پدر
وقتی داخ ل صن ف درسی شدم شاگردانم به رس م معمول به پا خاستند. شتابناک همه را از نظر
بیشتر
شهید راه آزادی و انسانیت محمد اشرف خالقی
به یاد برادر گمشده وبی مزارم هرشب ستاره ای به زمین میکشند و باز – این آسمان غمزده غرق ستاره
بیشتر
به یادِ پدرِ گمشده و بی مزارم
والدینم پنج فرزند به دنیا آوردند: سه پسر و دو دختر. من فرزند بزرگ خانواده بودم. ازنسبتا آرامی داشتیم. از
بیشتر
درنگِ کوتاهی پیرامونِ زندگی سیاسی حفیظ آهنگرپور
هنوز کودتای بیست و شش سرطان ۲۵۳۱ خورشیدی که جمهوری سرداری را به صحنه مبار ز دلیری بنام عبدهللا )حفیظ
بیشتر
رنج های مقدس( تو خو نشکستی ، من حالا پاش پاشت می کنم )
سرباز مرا به شعبۀ استخبارات )خاد( زندان ب رد. وقتی داخ ل دفتر شدم آم ر شعبه از جا بلند
بیشتر
سنبلۀ خونین
افغانستان را قلمرو استبداد نامیده اند ؛ استبدا د چندین الیه ای که در تار و پو د جامعۀ ما
بیشتر
محفل یادبودِ سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی
سی و چهارمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی بنیانگذار و رهبر “ساما” و جبهۀ متحد ملی افغانستان در هفتم جون 4102
بیشتر
روز شهدا نماد وحدت ملی و مبارزه با فراموشی
بیشتر
یاد بودی از شاد روان داکتر عزیز
بیشتر