اندیشه های ماندگار

   تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء. . . انسان خود آگاهی است. او از خویشتن و از واقعیت و
   برای دریافت مطلب (pdf) روی عنوان کلک کنیداز سراب تا سراب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------برای خواندن مطالبی که  به شکل pdf  باشد، داشتن پروگرام پی.دی.اف
 فاجعه خونین هفت ثور١٣٥٧ امپریالیسم شرارت پیشه روس را پس ازدودهه تمهید غدارانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامی به دست کودتاچیان
  خشم وانزجار عمیق مردم آزاده ما در برابر اشغال رهزنانه میهن عزیز ما توسط سوسیال فاشیسم جنبشهای اعتصابی دامنه داری
 شام یکشنبه۱۴ دلو١٣٥۸ صاحب منصبان وعساکروطندوست قول اردو واقوام دلیرومجاهد پکتیا جهاد کبیرملی مارا باحماسه شورانگیزدیگری نوید بخش ترنمودند. درین
  شامگاه شش جدی امپریالیسم جنایت پیشه روس، با اشغال نظامی عریان کشورما، "ببرک" این میهن فروش رسوارا به چاکری برگزید.اعترافنامه
گـورخونیـن شهیـدان به تــو آوازدهـــدآتشی را که فروزان شده خاموش مکن   ازپانزده سال به اینسوماه عقرب سرآغازحماسه خونین رستاخیزمردم
 شبنامه "جاوید باد پیوند خون خلق ها و اقوام سراسر کشور" در ماه جوزا سال 1358 خورشیدی به قلم شهید
 این اعلامیه در سرطان سال 1358 خورشیدی به قلم زنده یاد عبدالمجید کلکانی نگاشته شده است.                                                                                                                        ( یادداشت رهروان)خلق قهرمان