اندیشه های ماندگار

جاوید باد پیوند خون خلقها واقوام سراسرکشور

 شبنامه “جاوید باد پیوند خون خلق ها و اقوام سراسر کشور” در ماه جوزا سال 1358 خورشیدی به قلم شهید عبد المجید کلکانی به نگارش آمده است.
                                                                                                                                                       
 ( یادداشت رهروان)

درین روزها تپش انقلابی قلب افغانستان نبض جنبش آزادیبخش خلقهای سراسرکشوررا تندترونوید بخش ترنموده است.
پیشتازی ومقاومت جانبازانه خلق هزاره درکوهساران غرورانگیزغرجستان نقطه چرخش درتکامل نهضت نجاتبخش خلق ما پدید آورده ورژیم میهن فروش کودتا را درسراشیب برگشت ناپذیرسقوط قرارداده است.
ازآن زمان که رستاخیزآزادیخواهانه خلق هزاره با قساوت وخدعه عبدالرحمن خون آشام بخون کشیده شد تا کنون ارباب قدرت وسیاه دلان نژاد پرست وروحانی نمایان گمراه برین پنداربوده اند که خلق هزاره جزآنکه باربکشد ورنج ببرد وتوهین شود وغارت گردد ودربرابرستمگری ها شکربگوید درین سرزمین دیگرچه حقی دارد وچه کاری ازدستش برمی آید؟ واینک خلق قهرمان هزاره با ورود درجبهه نجاتبخش دفاع ازمیهن ثابت نمود که همپای سخت کوشی درآبادانی کشور، خون گرم فرزندان پاکبازخودرا با خون مجاهدین پیش آهنگ اقوام برادردرآمیخته ونثارنهال آزادی کشورمی سازد ودین ملی وتاریخی خود را با سرافرازی وافتخار شایسته ادا می نماید.
رژیم خونریزوغدارکودتا- که خیزش های دشمن سوزکنرونورستان وپکتیا وحماسه فنا ناپذیرهرات را بیشرمانه دخالت وتجاوزبیگانگان وانمود می کرد وبا دامن زدن خصومت های فردی وکشیدگی های محلی ازطریق تطمیع، تفتین واغوا میخواست درصف فشرده پیکارخلق شگاف ایجاد کند- دربرابررستاخیزغرجستان وانعکاس شورانگیزآن درسنگرهای نبرد، نقاب تزویررا بدورافگنده، درضمن شبخون های وحشیانه به محلات هزاره نشین مرکزوبا شعاربرادرکشی مبنی برافتراق مذهبی، به پای توده های پشتون وتاجک وازبک افتاد که به دادم برسید! نگذارید که هزاره های مقهورسربرآرند! اینها که سرنوشتی جزاسارت وبردگی نداشته اند وندارند چسان جرئت یافته اند پای ازگلیم خود فراترنهند؟(!) همزمان با استعانت ازپشتونها برای سرکوب هزاره ازتاجک های شمال با دامن زدن خاطرات جانگدازبهم اندازی های دوره نادری التماس نمودند که بشتابید وازپشتونهای پکتیا انتقام بگیرید! بروید وبدزدید وغارت کنید! سرشان ازما ومال وناموس شان ازشما! ومردم با بیزاری وخشم ازاینهمه نفاق وفتنه انگیزی یکصدا پرسیدند که با کی بجنگیم؟ با برادرخود؟ ما پیوسته با دشمنان خاک وناموس خود جنگیده ایم وخواهیم جنگید، چگونه میتوان همنوا با مقاصد میهنفروشانه شما سینه برادران خود را بشگافیم! اما نابغه های خیانت عده ای را- مانند سیاه پوستان افریقا- با نیرنگ وفشاربه کمند افگندند وروانه سنگرنمودند تا با کشتارخلق ازهرجانبی که باشد بین اقوام استخوان شکنی ایجاد کنند وسرزمین ما را ازشیرمردان زنجیرشکن پاک سازند. معلوم است که امید واهی رژیم برای درهم اندازی اقوام برادرچه ثمری میتواند ببارآرد مگرپشتون های سلحشوروبدنبال آن نورستانی ها وتاجکها آغازگرپیکارنجاتبخش ملی نبوده اند وهمه شان افسون تفتین وبهم اندازی شیاطین کودتا وتوحش لجام گسیخته دژخیمان آنرا درآتش پیکارعادلانه خود بی اثرنساخته اند! آیا درجهان سربازمجروحی را میتوان سراغ نمود که بجای تیراندازی بردشمن سینه رفیق همسنگرخود را هدف گیرد؟
پرسیدن این نکته ازجانیان رژیم کودتا بیهوده است که شما که ازسیاست تفرقه اندازی انگلیسی داد می زنید چرا خود میخواهید ملیت های این سرزمین را به شیوه های فاشیستی بجان هم بیندازید!آن اردوی قهرمان تاج بخشی که دلقک های چون شما را برسریر فرعونی جا داد وبزعم تان ازبریدمن تا ژنرال همه خلقی بود امروزچرا بدست خود شما سلاخی میشوند وازمیدان نبرد اگرنگریزد به سنگرپیکارخلق می پیوندند؟ گذشته ازآن ارباب تان که بزعم شما چشم دشمنان تان را می سوختاند حال درکجا بخواب رفته است وچرا کاروان های سلاح مرگباروگله ی وحشی مشاورین آن نمیتواند شما را نجات دهند؟
خلق جانبازما اکنون رژیم ننگین کودتا را زیررگبارانتقاد سلاح قرارداده وبا خروش مسلسل به رژیم محتضرچلنج میدهد که بگذارحامی دیوسیرت وجوجه سگان هرزه کیوبایی آن پای پیش نهند وطلسم باطل استعماری خود را یکباردیگردرآزمونگاه نبرد خلقی که برای آزادی خود می رزمد بیازمایند. آخرآنها هم حق دارند ازمزدوران کودن چون شما خشنود باشند که با انبارهای سهمگین آلات قتاله وحتی اسلحه مکروبی آنها نمیتوانند ملتی را ازروی زمین محوکنند!
سفاهتی عیان ترازاین دیده شده است که”لومړی خاین” ضمن تاکید برهمبستگی ملیتهای کشور- درحالی که ملیت هزاره برندای رزمجویانه اقوام برادروبه ضرورت انقلاب رهاییبخش ملی پاسخ دلیرانه داده است- با فراموش کردن عمدی نام هزاره ها میخواهد این ملیت راازدامن رستاخیزسرتاسری خلق نابود سازد؟ غافل ازآنکه خلق را نه با کشتاروحشیانه ونه با تهمت وفراموشی دپلوماتیک میتوان نابودکرد. قیام آزادیبخش خلقها واقوام کشورمسلما ً یکی ازشورانگیزترین فصل های تاریخ معاصرما خواهد بود.این قیام پیوند خلق هزاره را با سایرخلقهای کشورجاودانه خواهد نمود که با هماهنگی وهمسویی جبهات نبرد به قیام همگانی خلق سراسرکشورتکامل نموده وبه پیروزی منجرخواهدشد.
رژیم کودتا که ازآغازچون طفل گورزاد فقط برای مردن درلحد تولد یافته بود، اکنون درزیرتازیانه کوبنده خلق جان می کند وبرای زنده ماندن به گوشت مادروطن وخون پاک فرزندان آن دهان می اندازد. درین شرایط که سران جنایت پیشه کودتا ازترس انتقام خلق فامیل های خویش را به زیرسایه حمایت ارباب خود به ماسکوفرستاده اند ننگی بالا ترازاین وجود نخواهد داشت که کسی با برادرکشی، با اجساد خون آلودبرادران خود پایه لرزان استبداد واستعماررا درکشورخود متکا دهد.
رژیم جنایتکارکودتا دین خون ننگین دربرابرخلق کشوربرگردن دارد که ناگزیرآنرا پرداختنی است. جلادان، جواسیس وهواخواهان آن دردادگاه خلق حساب خواهندداد. واما ننگ برادرکشی- اگرازروی اجباروتوام با اکراه هم باشد- برای یک انسان با شرف ووطنپرست کشنده ترواهانت بارترازهرکیفریست.

        سربازان وطن پرست! سلاح تانرا بسوی دشمن خاک وناموس تان برگردانید!
       هموطنان دلیر! ریشه های هستی تانرا بدست خود وبدلخواه دشمن قطع نکنید!
       درود برشهدای راه آزادی!
       درود برزندانیان جانباز!
      درود برمبارزان سرسپرده نجات میهن!
      جاوید باد وحدت رزمنده خلقها واقوام سراسرکشور!
      پیروزباد انقلاب آزادیبخش ملی!
      مرگ برجلادان! مرگ بروطنفروشان! مرگ بربرادرکشان!
      سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

به قلم شهید عبدالمجید کلکانی