اشــعار

حکم محکمه

حکم محکمه

 اهداء به انقلابی نامدار دوران ما شهید عـبد الـقیوم ” رهـــبــر “

خورشید را به تو پیغام میکنم
تا در چمن خاطرات دستانت گل عشق بکارد
شب را زنجیر پیچ، دست وپا بسته
در اسارت صبح فرا میخوانم
در محکمۀ خشم وتوفان
به جرم سیاهکاری هایش
به حبس ابد محکوم میکنم
                             شب را محکوم میکنم

 

 


همایون ساحل ـــ تورنتو
 ٢٩جنوری ٢٠٠٩