دکلمه

در سحرگاه شب

دکلمه   :  خانم خاطره

شعر    :  عبدالقیوم رهبر

{mp3}DarSaharGahShab_diklemaa{/mp3}