دکلمه

صنوبر

شعر  و دکلمه  :  محمد شاه  فرهود
{mp3}sanawbar_mFarhoed{/mp3}