صفحه ویژه مجید

وبسایت “رهروان” یک ساله شد

 

وبسایت “رهروان” یک ساله شد

 

 هژدهم جوزای سال ۱۳۸۸ خورشیدی مصادف است با بیست و نهمین سالگرد شهادت عبدالمجید “کلکانی” این قهرمان اسطوره یی مردم افغانستان. گردانندگان وبسایت “رهروان” در گام نخست؛ این فاجعۀ بزرگ تاریخ  سرزمین مان را به تمام مردم مصیبت دیدۀ خود و همۀ آنانی که بگونه ای در سوگ عزیزان شان نشسته اند و به همه رهروان راه مجید تسلیت عرض میکند. یاد شان گرامی باد!
درست یکسال پیش در چنین روزی؛ ما چند تن از رهروان راه مجید، اندوه خود را به نیرو تبدیل کرده و ابتکار گشایش وبسایت انترنتی “رهروان” را به دوش گرفتیم. تا باشد که همه صدا ها را به صدای واحد و نیرومند آزادی خواهی تبدیل کرده و با سهیم ساختن همه روندگان راه آزادی، تمام نیرو های مقاومت را در راستای همین آرمان انسانی مدغم سازیم و ازین طریق پوتانسیل لایزال مبارزه بر ضد هر نوع: ستم، بهره کشی، مزدورمنشی و تفرقۀ قومی را از قوه به فعل بیاوریم.
طی این مدت؛ ما متکی براهداف نشراتی رهروان (عمدتأ جمع آوری و مکتوب کردن اسناد تاریخی جنبش ملی ـ انقلابی و راه اندازی گفتمان های صورتبندی شدۀ مؤثر و سودمند) قدم های ابتدائی و پُر معضل را برداشته ایم.
“رهروان” میداند که در یک گفتمان گسترده  و همه گیر؛ با عبور از فلتر نقد و سنجش، تمیز وتمایز و بحث و اقناع به فرجام روشنی خواهیم رسید که ما در سپیده دم آغاز کار خود آنرا نشانی کرده ایم.
طی این یک سال؛ پیام های شادباش و تشویق کننده ای از جانب شخصیت ها و طیف های متنوع فکری برای ما رسیده است که بدینوسیله از همۀ شان صمیمانه تشکر میکنیم.
  گاهی هم اتفاق افتاده است که برخی از متن ها و مضامین هموطنان در وبسایت “رهروان” به نشر نرسد. دلیل این کار اجرای روش معین نشراتی “رهروان” بوده است. ولی در حوزۀ تفکر، ما قطعاً طرفدار و معتقد به آزادی، خلاقیت و تکامل هستیم.
در عین حال ما در روی محبت نامه های دوستان، انتظاراتی را بگونۀ  انتقاد به خوانش گرفتیم که از یک طرف ریشه در نیاز مسلم مردم ما برای نجات از تداوم مصایب فاجعۀ بی سرانجامی دارد که کماکان در زیر پاشنه های خون آلود تجاوزگران رنگارنگ تحمل میکنند و از جانب دیگر بیان ملموس کمبود دردناک حضور “مجید” در عرصۀ مبارزات آزادیخواهانۀ آنان میباشد. ما با قبول صادقانۀ کمبود ها، کم کاری ها و نارسایی های خویش انتقادات خوانندگان عزیز وبسایت رهروان را ارج گذاشته و آنها را به چند دستۀ زیر تقسیم میکنیم:

دسته اول :

دوستانی اند که انگشت انتقاد را خیلی صادقانه و در جهت پویایی ما، روی خلاء ها و کمبودی های واقعی سایت گذاشته اند. خدمت این عزیزان خالصانه عرض میداریم که مسئولین این سایت با تمام نیرو و امکانات ، تلاش میورزند تا به رفع نقایص و کمبودی ها نایل آیند.

دسته دوم :

دوستانی هم انتقادات و پیشنهادات مشخصی را برای غنی شدن کارها، همراه با راهنمایی ها و همکاری های عملی شان ارائه کرده اند؛ و ما با عرض امتنان و سپاس از ایشان، بی درنگ به پاسخ آنان، می افزاییم  که بهتر شدن کیفی “رهروان” با تداوم همین همکاری و تلفیق انرژی های شما، میسر خواهد گشت.

دسته سوم :

دوستانی نیز در انتقادات و پیشنهادات شان “رهروان” را بگونۀ نشریه یک سازمان سیاسی مخاطب قرار داده اند و از همینرو از رهروان، آن انتظاری را داشته و دارند که از یک سازمان سیاسی- انقلابی باید داشته باشند. شاید این تصور ناشی از آن باشد که نام مجید با نام “سازمان آزادیبخش مردم افغانستان” گره خورده است. در حالیکه اگر به واقعیت های جامعۀ خود توجه کنیم، رهروان مجید، از آغاز تا کنون محدود به یک نهاد و یا سازمان معین نبوده است. ما نیز از آغاز گشایش کار نشراتی خود خیلی رسا گفته بودیم که وبسایت رهروان، ارگان نشراتی و صدای یک سازمان مشخص سیاسی نیست. این قرار ما تا هنوز بجای خود کماکان باقیست.
امیدواریم فعالیت نشراتی رهروان که تاکنون عمدتأ بر محور جمع آوری و مکتوب کردن اسناد، خاطره ها و . . . چرخیده است ( آنچه که از نظر ما بعنوان یکی از نیاز های جدی جنبش ملی – دموکراتیک افغانستان به حساب می آید) با تلاش های مشترک مان، غنامند گردد.
یکی از کارهای انجام یافته، تاکنون؛ آماده سازی و مرتب کردن صفحۀ ویژه ای است که بمناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت عبدالمجید کلکانی و بمثابه حاصل کار، خلاقیت و زحمات عده ای از دوستان میباشد. این صفحه در وبسایت رهروان (rahrawan.com)   برای خوانندگان محترم، قابل دسترس میباشد.
تیم گردانندگان “رهروان” ازهمکاری تمامی رفقا، دوستان وهموطنان دردمند و با احساس خود اظهار امتنان و قدر دانی می نماید.
یاد و خاطرۀ شهید مجید و سائر شهدای راه آزادی گرامی باد!

تیم گردانندگان وبسایت رهروان
هشتم جون ۲۰۰۹  میلادی