اشــعار

قصه خوان

 

 

قصه خوان

چه قیامتست یارب!  که به یاد سر زمینم
همه سوز آتشینم ،  همه شور پر طنینم
کند  ار بهارهستی، به هزار جلوه مستی
نه شود دماغ من تر که غمین در غمینم
قصه خوان داغ هجرم چو(هزار) پرشکسته
همه آه سینه سوزم ، همه صوت پرحزینم
گذرم ز جان و هستی، به رهی که برگزیدم
ره بر گزیده ی من ، ره ی خاک نارنینم
به ندای حاجت دل، به حضور کعبه ی عشق
بکنم سلام و مانم  ز خلوص دل جبینم
زجنون عافیت سوز و فضای تیره(پیکار)!
به کجا فتادم آخر،  ز کنار سر زمینم .

 

میقات

 به کجای شب یلدای نیاز
به کدام لخلخه ی لحظه ی صبح
به دو رخساره ی گلفام کدام شاهد مست
حلقه ی عشق در آویزم  و حاجات کنم ؟!
به کدام مصحف و محراب مراد
به کدام آیت شب
و به آماجگه ی محمل ناز چه کسی
دل ببندم پس ازین
رو به سامانه ی میقات کنم ؟!