دکلمه

شعری برای تو

دکلمه  :  خانم بلقیس فاقدانی
شعر  و تصویر  :  عبدالله رستاخیز


{mp3}Shere_BaraiToe_Deklema_Belqies{/mp3}