اشــعار

چــرمـیــنــهء حــــداد

سـقـوط قـلعـهء بـیـداد خوب است        ززنـدا ن خـلـقـهـا آزاد خـوب است
ززندا ن خـرافـا ت خوش رهائی         تـلاش بـرسـا زنـوبنیـاد خوب است
بسـرگـوشی نفهـمـیـد گرسـتمگـر         بـگـوش کــراو فــریــاد خوب است
نگـون باد تخت واورنگ ستمگر         سـتـم از پـا یگـی بـرباد خوب است
تـلاش وخـیـزش خلـق بهـربهداد         بهـررنگ و بهـرابـعـا د خوب است
عروج برعرش راحت مردمانرا         زحد بـیـحد زبـیـحد زیاد خوب است
تـلـسم جـهــل ودا م نــا رســا ئی         شکستـن ازبن وبـنـیــا د خوب است
نگـون کن رایت زربف گـُرداس         که آن چـرمـیـنـهء حدا د خوب است
رهت زد زهد ورع درکامگاری          گـریــزازرهــزن زهـا د خوب است
مخـورگول فسون وشیـد اغـیـا ر         که مـرگ ازمنـت شـیا د خوب است
به رستخـیـزسحـردل بسته بود م         که درصبح ِدروغ دلـشاد خوب است
برزم بهــرسعاد ت رسـتگــا ری         برست هرکس بپا ایستاد خوب است
به کـُنهِ رازتـلاش وجـستجـوکــن        که رسـم وشـیـوهء نـقـاد خوب است
با یسـت برسنگـرمردی که دائــم        زلـشکـر رهـی یک راد خوب است
                        علی العمیامروپویش ضروراست
                        براه مـرد می ارشا د خوب است
                        بکـن جـا نم تلاش وسعی بسیــار
                        شکستن دام هر شیاد خوب است

داکتر عبد الله محمودی
بیست وهفتم جولای ٢٠٠٧،سدنی

______________________ 

گـُرداس = ستمگر،بیدادگر،خونخوار
تلسم= طلسم
رهی= غلام