صفحه ویژه مجید

پیام رستخیز

به آزاد مرد اندیشه و عمل
                   زنده یاد مجید کلکانی
                                                             

پیام رستخیز

 تو آن روزی که میرفتی
                        گل فریاد یارانت
                        تمام خانه را پر کرد
در آن شبها
         که خون تاک می جوشید
صدایت تا عروج کهکشان پـیچید
صدایت آذرخش و روشنایی بود

تو آن روزی که می رفتی
                        گل فریاد یارانت
                               خانه را پر کرد
سمند تند رهوارت
            پیامی رستخیز را  
                         بگوش اختران می گفت
تو آن روزی که می رفتی !

   از : سالار عزیز پور