اشــعار

اوراق سـپــیــد

اوراق سـپــیــد

تــقــدیـم بــه فـــرزنــــد فــــرزانــه و مـــبـــــارز
کشور    شــهـیـد « عــبــدالــقــیـــوم رهـــبــر »

تـــــو،
در سرزمین رنـج زاده شـدی
بـر کــتــیـبـــه ی خاک
کـه در آن بـیگـــناهـی انسان ثـبـت است.

سرزمینی که
دشت ها اسیــــر
کــــوه ها سـرکش و آزاد
ودامـــنـه هاش
مـرزی میان
مـــرگ و زنـــــدگــــی.

سرزمـینـی کــه
نـفس تــنــگی شــب هــــای ســـــرد
مـی خـشکـانـــــد
ریـــشه هـا وبــرگ های درخـتــان تــنــاور را
تــا
تـهــی شـود بـاغ.

تــــــو،
در ســــرزمیــن
تــــبـعــیــد وغُــــــل و زنـــجـیـــر و دار
پـــــــــرورده شــــــدی
و
 بــا شــراب خــــون از رگ هـای تــــاک
تـــا
تـــــجــــربــــه کـــنـی
مـقــاومـــــــــت را
           شـهـــادت را.

*******

ای قـــــلــــــم آزاد انــــــدیـــش و فـــــرزانــــه،
آفــــــریـــــن بــاد بـــــرتـــــو
کــــه دلــــــیــــــرانــه تـــر از تـفـنگ چـــریک هـای
                                            کـــوهستـــان هــا
                                            و دامـــــنـــه هـــا
                                                    رزمـــــیـــــدی
تــــا آزادانــدیــــشــی را
                              جـــــاودانــــــه ســـــازی
حـــــتــــی
بــا مـــرگ خـــویـــش آزادی را پــــاس داشــتــی

*******

اکــــنــون،
          دریـــن جـهـان ظـلـمـانــی
قـــلــم هـــای بـی رنــگ
                   مـــی نـــــویـــسنــــد
بــــراوراق سپــــیـــد ” نــــدای آزادی “
                                          هـــــیـــــچ را.
و
کـــــاروان هــای آزادی،
بــی سـاربـــان
                             دور مــــیــــزنـــنـــد
لــحـظــات تـــنـبــل تــــاریــــخ را
                             در کــــــجــــراهـــه هــــا.

امـــــا،
بـــه یـــقــیـــن کــــه
            گــستــرۀ آزادی هــیـــچــگاه
                       بــی مــرزبـــان نـخـــواهـــــد مـــانـــــد…

__________________________
نـــجـــیــب ثـــاقــــــب
تــورنـــتـوــ کــانــادا
٢٢ جـنـــوری ٢٠٠٩