مـقالات,  مطالب تازه

قطعنامۀ سومین کنگرۀ مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

مطابق به اساسنامه مصوب اکتوبر 8102 و در مطابقت با حکم بند اول مادۀ 01 ، کنگرۀ مجمع هر سه سال بعد دایر می گردد.
چنانکه در اساسنامه تذکر رفته، بنا بر تغییر اوضاع و احوال در جامعه و در صورت ضرورت، کنگره می تواند در فاصله های
زمانی کمتری نیز دایر گردد.