مـقالات

افتضاح “يادداشت اداره” افغان جرمن آنلاين

شايد هيچ سايت انترتي روي زمين به اندازه پورتال افغان جرمن آنلاين غرق گمراهي، سر در گمي و تشتت فکري و ذهني نباشد. اين نکته از روي صراحت واکنش انتقادي خوانندگان آن در بسياري از رسانه هاي درونمرزي و برونمرزي افغانستان به وضاحت ديده ميشود.
 
ميتوان گفت که سر زدن منظم اشتباهات اخلاقي، ادبي، تهذيبي، املايي، انشايي، دستور زباني، سياسي، تاريخي و فرهنگي بخش ناگزير و حتا رکن عمده خط مشي اين پورتال ميباشد. سياه را سپيد خواندن و برعکس آن، سکوت کردنهاي ممتد در برابر برخي از افتضاح هاي شرم آور مسئولين پورتال، سفسطه چيدن در مقابل استدلال هاي منطقي منقدين، با نامهاي مستعار افشا شده بهانه هاي خام تراشيدن، زبونانه و مذبوحانه انکار کردن، دفاعيه هاي بي پايه و سخيف نوشتن، تقدس قلم را به زبان مستهجن آلودن، خود را به در ديوانگي و ناداني زدن و سرانجام ماهيت خويش را آگاهانه و ناآگانه رسواي عام و خاص ساختن مشخصه هاي اصلي سرشت انتحاري افغان جرمن آنلاين را تشکيل مي دهند.
 
اين پورتال به گفته خود شان “کم صولت و پر همال” در واقع کلکسيون “اشتباهات، جرايم و شکستهاي پي در پي” بيش نيست. جالبتر آنکه در طول سه سال فعاليت انترنتي، يک بار هم نشده که مثلث پورتاليان پشت پرده از افتادن هاي تکراري خويش از عين زينه به عين شيوه درس عبرت گرفته باشند يا حتا تصميمي براي عبرت گرفتن از افگار شدن داشته باشند.
 
روز يکشنبه يازدهم ماه مي سال جاري خوانندگان گرامي اين پورتال کم صولت و پرهمال يک بار ديگر گواه “لغزش وجداني” ديگري در اين سايت بودند. باز هم برخلاف تمام معيارهاي اخلاقي و انساني و در ضديت با الفباي فرهنگ گردانندگي رسانه ها، سايت افغان جرمن تهمت سخيفي را به نام “يادداشت اداره” به خط سرخ در ميان مقاله محمد معصوم مشايع تحت عنوان “به جواب يک پيشنهاد مسخره”  جا داد و در آن به شهيد آزاده و نام آور افغانستان “عبدالمجيد کلکاني” وقيحانه تاخت و مسئوليت آن را نيز جاهلانه به دوش گرفت.
 
در تاريخ پرافتخار دهه هاي پسين سرزمين مان، شهيد عبدالمجيد کلکاني از نامهاي نهايت پرافتخار و احترام برانگيز است که نيازي به شناسايي و بازشناسايي ندارد. اما آنچه به حيله و حليه “اتهام” بر اسم و رسم اين سيماي رخشان در پوشش “يادداشت اداره” از جانب افغان جرمن آنلاين برون داده شده بود، دقيقاً نيات باطني سلطنت طلبانه دژخيمان و دشمنان آزادي و باداران شان را بازتاب ميداد.
 
واقعاً جاي شرم و خجالت است که پورتال با موضعگيري اينچنين ننگين از يکسو دست به دامن شخصيت هاي مبارز و آزاديخواه افغانستان مانند گرانمايه حنان روستايي، گرانمايه نسيم رهرو، گرانمايه فاروق فاراني، گرانمايه سيد حسين موسوي، گرانمايه محمد شاه فرهود و ديگران زده و به هزار ترفند و شگرد مزورانه طالب “همکاري”  آنها مي شود، و از سوي ديگر بلافاصله پس از حصول مطلب،  طبق همان مقوله معروف “نمک و نمکدان” کاري ميکند که تنها و تنها از پورتال و پورتاليان پرت از مرحله برمي آيد.
 
به اين وسيله از همه نويسندگان آزاده و ميهندوست استدعا ميکنم تا هرچه زودتر رابطه خويش را با اين سايت خطاکار داراي ضعف مزمن حافظه عام و تام قطع فرمايند و بگذارند که پورتاليان  ثلاثه هرچه زودتر به اصل “شــــاهانه” خود رجوع کند و در سه کنجي انزواي بيمقدار خود بپوسد.
 
        يادت گرامي باد مجيد کلکاني!
        نفرين بر دشمنان آزادي و آزادگي!
        ننگ ابدي بر آنهايي که به خون شهداء ميتازند!
 
 

                                                       با عرض حرمت

شکرالله  " شــــيون"   يکشنبه يازدهم ماه مي 2008   ستراسبورگ/ فرانسه