مـقالات

اطلاعیه ی وب سایت رهـروان

  

  هموطنان دردمند وآزاده،

 هژدهم جوزای  سال ۱۳۸۷ خورشیدی بیست وهشت سال ازعظمتِ به جا ماندنی  ِاعدام عبدالمجید کلکانی می گذرد. هژدهم جوزا ی ۱۳۵۹، شبی ست که قهرمان ، در یک مصاف ِ افسانوی ، دستگاه  ک.گ.ب و”خاد” را دراقیانوس ایمان خود غرق کرد.

 زندگی مبارزاتی عبدالمجید کلکانی از پنج سالگی ، در بستر تبعید آغاز میگردد و با چهاردهه آزاده زیستن ، با اسطوره ی اعدام پایان میابد ، و اینک شهید مجید  در روشنی  ی نام و کارنامه ها ی مردم پذیر ،  در قلوب ِ رهروان راه آزادی ، به زندگی جاوید خود ادامه میدهد .

وب سایت رهروان  که به مناسبت بیست وهشتمین سالروز شهادت این شخصیت متفکر و عملورز ، افتتاح خود را اعلام میدارد ، بدین وسیله مراتب تسلیت خود را به تمامی وطنداران دردمند وداغدیده افغانستان  وکلیه رهروان راه آن قهرمان ملی عرض میدارد.

 گردانندگان سایت رهروان  به پیشگاه روح با عظمت زنده یاد عبدالمجید کلکانی وسایرجانبازان مبارزه بخاطرآزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی وعده می سپارد که درچوکات توشه وتوان ومطابق خط نشراتی خود ، اندیشه ها وآرمان های ناتمام آن شهید قهرمان و سایرشهدای جنبش مستقل ملی وعدالتخواه ِ افغانستان را به علاقه مندان برساند.

 تیم گردانندگان آشکارا و با صداقت اعلام می دارد که وب سایت رهروان متعلق به هیچ سازمان سیاسی نبوده و راه اندازی سایت رهروان  کوشش و ابتکارفردی چندتن ازرهروان وعاشقان راه واندیشه شهید مجید ودیگرایثارگران خفته در پولیگون ها  می باشد.

امیدواریم که وب سایت رهروان بتواند بمثابه ی  یک فروم زنده ، در براه اندازی گفتمانهای جدی و چند صدا ، خد متی را برای هموطنان فراهم سازد ، و رهروان بتوانند دراین منزل بحرانی ومیخـفرش با نقادی ها و جدال ها ، که جای خالی شان تا هنوز خالیست ، قلم های شانرا بهم بیامیزند .

       تا از طریق تشعشع قلم ها ، نوری بر نزدیکتر شدن قدمها بتابد !

ارواح تمامی شهدای راه آزادی میهن شاد باد!

ازطرف گروه گردانندگان وب سایت رهروان

 

 
 هژدم جوزای ۱۳۸۷ خورشیدی/ هفتم جون ۲۰۰۸ میلادی