مـقالات

تسلیت مرگ نابهنگام داد نورانی

داد نورانی به حيث نویسنده،خبرنگار و مبارز دلير در نھضت ملی و مترقی

افغانستان بشمار ميرود.مرگ نابھنگام این انسان آزاده طيف ھای متفاوت جامعۀ

سياسی و فرھنگی را در سوگ فرو برده است.

https://www.rahrawan.com/images/pdf/Dad_Norani.pdf