اشــعار

مرگ قهرمان

بمناسبت شهادت عبدالمجید کلکانی
18 جوزا 1360 دهلی جدید

 

آن سر سپرده مرد غرور آفرین کجاست؟

سرباز پرتوان کُهستان زمین کجاست

اندیشه مند چهرۀ عزم آهنین کجاست

آنرا که بود نقش ظفر بر جبین کجاست

تا در دیار خود قدم اجنبی بدید

تیغ از نیام بمقصد نابودیش کشید

یک لحظه از ستیز و تپیدن نیارمید

تا آنکه شد بدست عدوی وطن شهید

ای غایب از نظر که بدلها مقام تست

آسوده باش زنده ی جاوید نام تست

خصم وطن بلرزه ز یادِ قیام تست

یاران همیشه در صدد انتقام تست

یادت گرامی در دل ابنای روزگار

ای مرگ پرغرور تو اسباب افتخار