صفحه ویژه مجید

گزارش

 

گزارش

 

به روز یکشنبه هفتم ماه جون 2009 میلادی،  محفلی بخاطربزرگداشت از روز شهدای راه آزادی افغانستان ، از طرف هواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما) ، دوستداران شهید مجید و  عده یی ازبازمانده های شهدا در شهر هملتون ایالت انتاریوی کانادا برگزارگردید.
محفل مذکور ساعت  یک بعد از ظهر با سخنان مقدماتی و خوش آمد گویی به حضارازطرف گرداننده ی محفل ، با یکدقیقه سکوت بخاطر حرمت گزاری به کاروان شهدای سر فراز کشورآغاز گردید .
در ابتدا ،  یکی از هواداران (ساما) و بازمانده ی یکی از خانواده های  قربانی شده ی دست استبداد سلطنتی و استعمار روسی ، مقاله ی مبسوط و تحلیلی پیرامون گذشته های مبارزاتی مجید شهید و اوضاع و احوال کنونی جامعه ی افغانی را قرائت نموده درپایان مقاله اش، چند سوأل اساسی مبنی بر اوضاع جاری در کشور ، چگونه گی برون رفت از بن بست فکری- سیاسی کنونی و رسالت قشر روشنفکر و مبارزمیهن دربحبوحه ی چنین اوضاع و احوال را مطرح نمود که بعدا روی سوال ها ازطرف حضار بحث صورت گرفت.
سپس، تعدادی از حاضرین بالنوبه خاطرات شان از زنده گی سیاسی و شخصیت والای اخلاقی و  مبارزاتی شهید مجید کلکانی ، شهید سخی ، شهید حسین طغیان ، شهید ضیا هراتی ، شهید بیرنگی ، میرضیا الدین زیوری ، میر سیف الدین زیوری  و سایرشهدا بیان نمودند. آقای “سلورسرایب” یکی از شاعران انساندوست کانادایی پارچه شعری در وصف  شهید مجید کلکانی سروده بود که خودش آنرا برای حضار قرائت نمود.
پس از یک وقفه ی نیم ساعته و صرف طعام که از سوی  از خانواده های شهدا تهیه شده بود، بخش دوم برنامه ی محفل متذکره آغاز شد که شامل بحث آزاد روی مسایل حاد امروز کشور و ارائه ی پاسخ به سوالها بود.  این بخش ، بگونه ی بسیار جالب و منظم  جریان یافت  و بهمان

 

اساس هم به پایان رسید و در اخیر، بعضی از حاضرین پیشنها د های سودمند ی در مورد بهبود روابط فی مابین روشنفکران ، ایجاد صندوق کومکی برای خانواده های شهدا در افغانستان و تداوم
نشست ها و بحث ها ی سیاسی روی مسایل ضروری مردم ما ارائه شد.
محفل ، ساعت 5 عصر، با قرائت پارچه شعری  که توسط یکی از دوستداران مجید شهید و خطاب به او سروده شده بود، به پایان رسید .
این نکته را هم قابل تذکر میدانم که درختم این محفل ، عده یی از اشتراک کننده گان ، بگونه ی دستجمعی به عیادت یکی از رزمنده گان سابقه دار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان رفتند که متأ سفانه نسبت بیماری و علالت ناشی از شکنجه های جسمی توسط  مستطنطقان دستگاه جهنمی ” خاد”  همین اکنون  در بستر قرار دارد.   ( پایان )

جانباز کوهدامنی – کانادا