صفحه ویژه مجید

یــــا مــــرگ یــــا آزادی

                                       جاودان باد نام آزاده پـیــشـمـرگان جنبش های آزادی خواهی
                                        وعدالت خواهی در مـسـیــرت تــــاریخ!

یــــا مــــرگ یــــا آزادی


آسماِن مــقـــدس،
پــــر از                                                                 
                                      آشــوب                            
زمیــــن زخـمـی ،
               خــونــیــن و شعــله ور
هـــوای ِمـــــه آلـــــــود،
               مـــلال انگــــیـــــز
                         و نــفـــس گـــیـــــر
و
لــــنــــگِربــــاران سیــــــاه
               اکـــنـــــــون
                   بــــر بـــال هــــای نــــجـــات.
             *****
پـــــرنــــده ای سـپــــیـــــد
            بــــه حـــجـــم یـک قــــلــــب مـــهــــربـان
مـقـاومـــــت مـیـکـنـــــــد
             درد را
                   در مـیـــان پــنجـه هـای معـصـــیت بـار دلال.
وچـشمان صبـــــورش
             دشنـــــه ی خــشـــم مـیـــزنـــــد
                                    در دل تـــــــــــــــــرس،
تــــا آخــــــریـن نـــفــــس.
             *****
پــــــــــرنـــــــده 
               آزاد از نــفـس شــــد
پــــــــــرنـــــــده
               آزاد از قــــــفس شـــــــــــــد
                                  آزاد از قـــــفس شــــــــــد.
             *****
پـــــــرواز بـــلـنـــد آزادی
              بـا بـال هـــــای اعــــتــــمــاد
 دور از قــفــــــس
              وآهــــــــــن
                    و سنــــــــــــگ
                              و قــــــفــــل و تـــــنــهــایـــــی .
دریـــغــــــــــــا!

 

نـجـیـب ثــاقـــب . تـورنــتـو ـــ کـانـادا. اول مـاه جـون ٢٠٠٩