اشــعار

پیام زن

 

                       پیام زن                                                                        

بشنو   پیام زن   بنگر   در  جهان   زن                            
           ابراز کن حقیقت روح و روان زن

باور بکن که هستی دنیا زهست اوست                                       
          بر تارک  فلق  بدرخشد نشان  زن

زن را به جایگاه اصیلش  قرار ده                                       
          بنگر بچشم عقل تو تاب و توان زن

مرد ار به عرش لایتناهی رسیده است                                       
          جا یش بود بدامن گوهر نشان زن  

بی زن چمن زبوی گل وعطر یاسمن                                         
         خالیست جلوه ای نبود بیجمال زن

برعشق تکیه کن به محبت پناه ببر                                              
          سر سای پای عاطفۀ  بی کران زن

      به قلم: عزت آهنگر