اشــعار

تلاش به سوی روش ِ روشنائی

تلاش به سوی  روش ِ روشنائی


راه هرچند تیغه زار و طولانیست
اما
به صبر وشکبائی بایدرفت در دالان
زمین پردام
کمین پر شام
تا بدانی که رنج  یعنی رفتن تا پایان
تا بدانی که باغ یعنی مباحثه با دُخت ِدرختان
نجات انسان
افسانه خواهد ماند
اگردرنگ نکنی که تاریکی یعنی جهل
یعنی شعور شیطان

                                                          پهلوان کوهدامنه ای  جون /٢٠٠١