اشــعار

ترا من پاس میدارمِ

 ترا من پاس میدارمِ !

به فکرت, ایده ات, با بینشت اخلاص میدارم
تو با طرح دل آرایت برایم جلوه های بهتر آموختی
برایم شیوه ای پرواز به سبک دیگر آموختی
ترا من پاس میدارم !
برای طرح احساسم برایم باور دادی
به ذهنم جرقه ای موجود را شوری دیگر دادی
نگر در متن و جریان حوادث راه میجویم
دیگر در مکتب احساس آرمان راه میپویم
ترا من پاس میدارم !
دیگر قلبم نمیترسد,
که احسا سش بروی برگ زرین حقیقت منعکس گردد.
دیگر دستم نمی لرزد,
وهر یک واژه ها را آنچه هستند جلوه خواهد داد.
ترا من پاس میدارم !
و اینک صادقانه بی ریا احساس میدارم
دیگر هرگز صدایم یک صدا باقی نخواهد ماند
صدایم همره انسان در هر گوشه دنیا
به ضد دشمن غارتگر آزادی انسان
ندای عشق خواهد خواند
صدایم مملو از احساس و افکار شقایق های پر ارمان
دیگر آهنگ رزم و بزم خواهد شد
و قلبم را درون باغچه ای دوراز دیار خویش خواهم کاشت
که تا گلزار گردد
همچو گلهای قشنگی لاله با چند رنگ
و هر یک لاله ها در کشتزار سوخته ام آهنگ خواهد خواند
ترا من پاس میدارم !
به فکرت, ایده ات, اندیشه ات اخلاص میدارم
                    

  عزت آهنگر- 2004/10/05