اشــعار

آغاز بی نهایت دیگر

اهداء به جنبش مقاومت مردم افغانستان  و به یادبود سمبول مبارزه  و مقاومت عبدالمجید ” کلکانی”

   پـــــــژواک رعـــــــد

            از کــــوهـــــپایـــه هـــای دور مـــیـــآیــد

                                                                                      بـــه گــــوش دشــــت. 

شــایـــدآغــاز فــصل بــــاران بــاشد؟!

درراه های یـــخـــبـــنــدان

                                                  هـــنــــوزوبـــرف کــهنه خــوابـــیـــده است

                        بـــــر بــستـر پُـــر برکت خاکی زمین.  از تـــیـــره گی ابر

                                   هـــــوای دلـــتـــنـگ

                                               بـوی خـون میآرد،گـــذرگاه ها حـــیــرت زده اند

                                   در سکــوت تـهی از انسان. در مــــرزهای شک و یـقــیــن،

            شکـــنجــه گاه های مــخــوف

                                   دخــمـه های نــمنــــاک،درمـــرزهای شک و یــــقیــــن

            مهــــاجــــریِـــن خشکمـــــردمــان هـــــــــجــــــر 

           دنــــــدان صــــبـــر مـــی سایـــنـــد

                                   بــــر جــگــــر تــــردیــــــد

دستــــان بـــریـــــدۀ آزادی بـــــر صــــفـحـۀ کتــــــاب!

                                    *****

 تــــنهـا قــــطـــرات اشـــکــــم دررفــــت و آمـــــد شــــب هــــای بــی پـــایــــان

در نــــهـــایــــتـــی خـــشــــک مـــــی شـــــــود.  

 

نجیب ثاقب از تورنتوــ کانادا