صفحه ویژه مجید,  کتاب

ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

سرگذشت «ویژه نامۀ شهید مجیدکلکانی » بسی تلخ و اندوهبار است. روزهای پایانی ماه
سرطان سال ۱۳۶۰ خورشیدی بود. نادرعلی دهاتی )مسئول کمیتۀ تشکیلات «ساما »( به
اعضای کمیته خبر داد که کار چاپ ویژه نامه به انجام رسیده است.